NEWS CENTER


澳门葡京官网
 • 2015年度公司重要管帐数据和财务指标

   

  2015

  2014

  今年比上年增减

  2013

  业务支出(元)

  3,112,666,530.02

  3,215,683,345.83

  -3.20%

  3,719,968,155.80

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  30,136,402.50

  27,637,784.19

  9.04%

  25,347,486.45

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  23,700,207.25

  25,740,534.32

  -7.93%

  21,099,757.61

  运营运动发生的现金流量净额(元)

  242,439,905.04

  336,399,667.82

  -27.93%

  11,967,868.48

  根基每股收益(元/股)

  0.1046

  0.0960

  8.96%

  0.088

  稀释每股收益(元/股)

  0.1046

  0.0960

  2877.com

  0.088

  加权均匀净资产收益率

  3.31%

  3.02%

  0.29%

  2.79%

  2015岁终

  2014岁终

  今年终比上岁终增减

  2013岁终

  总资产(元)

  2,928,630,857.71

  2,719,403,615.73

  7.69%

  2,753,227,877.15

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  915,111,895.09

  912,915,176.70

  0.24%

  916,773,522.85

  葡京赌场网站